Duangjai Pliansree

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

ใส่ความเห็น

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ในข้อที่ถูกต้อง ลงในกระดาษคำตอบ

 

1. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร

ก. การทำเกษตรกรรม

ข. การดำรงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน

ค. การค้าขายให้ได้เงินเพียงพอสำหรับครอบครัว

ง. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ครอบครัวพออยู่พอกิน

 

2. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด

ก. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจชาติ

ข. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ค. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกภิวัฒน์

ง. มุ่งให้เกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 

3. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ข้อใด

ก. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ข. มีความพอประมาณในการใช้จ่าย

ค. มีการวางแผนการบริหารจัดการประเทศ

ง. ทำให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผนและการปฏิบัติตน

 

4. ดินชนิดใดเหมาะในการเพาะปลูกมากที่สุด

ก. ดินเหนียว                                  ข. ดินเหนียวปนตะกอน

ค. ดินร่วน                                      ง. ดินร่วนปนตะกอน

 

5. ที่ดินเป็นกรดควรแก้ไขอย่างไร

ก. ใช้ปูนขาวหว่าน                            ข. ระบายน้ำเข้าที่ดิน

ค. การใส่ปุ๋ยพืชสด                            ง. การปลูกพืชหมุนเวียน

 

6. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดทรัพยากรให้มากที่สุด

ก. มนุษย์                                      ข. ทรัพยากรน้ำ

ค. ทรัพยากรดิน                            ง. ทรัพยากรป่าไม้

 

7. แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นเมื่อใด

ก. พ.ศ. 2507                                 ข. พ.ศ. 2517

ค. พ.ศ. 2527                                 ง. พ.ศ. 2537

 

8. หลักคิดในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ยกเว้นข้อใด

ก. ความมีเหตุผล                              ข. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

ค. ความขยันหมั่นเพียร                       ง. ใช้คุณธรรมนำความรู้

 

9. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ยกเว้น ด้านใด

ก. สังคม                                       ข. สิ่งแวดล้อม

ค. วัฒนธรรม                                  ง. พัฒนาประเทศ

 

10. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นพื้นฐาน

ก. ความซื่อสัตย์และความรู้                   ข. ความรู้และคุณธรรม

ค. คุณธรรมและความเพียร                   ง. ความเพียรและสติปัญญา

 

11. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก. รู้จักประหยัด

ข. ยืมเงินเพื่อนและผ่อนใช้ทีหลัง

ค. อดอาหารกลางวันเพื่อเก็บเงินใส่ออมสิน

ง. ทำงานหลังเลิกเรียนเพื่อเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งของที่อยากได้

 

12. ข้อใดคือความหมายของการพึ่งตนเอง

ก. มีความมั่นใจว่าตนเองเก่ง

ข. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. ขอความช่วยเหลือเมื่อทำสิ่งนั้นไม่ได้

ง. พยายามทำทุกอย่างด้วยตนเองแม้จะทำไม่ได้ดี

 

13. เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพื้นทำกินที่อย่างไร

ก. ขุดสระน้ำ / ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ที่อยู่

ข. ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ปลูกข้าวโพด / ที่อยู่

ค. ปลูกข้าว / เลี้ยงปลา / ปลูกอ้อย / ที่อยู่

ง. ขุดสระน้ำ / ปลูกพืช / ปลูกข้าว / ที่อยู่

 

14. ข้อใดเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปลูกฝังแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อตนเอง

ก. การนำน้ำล้างจานไปรดต้นไม้

ข. เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอดประหยัดไฟฟ้า

ค. ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและแหล่งน้ำในชุมชน

ง. ใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษแทนและถุงพลาสติกในการซื้อของ

 

15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้อัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ยกเว้นข้อใด

ก. คนเป็นศูนย์การพัฒนา

ข. การปฏิบัติบนทางสายกลาง

ค. การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

ง. การแก้ปัญหาความยากจน

 

16. สถานะภาพของประเทศที่สำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ยกเว้นข้อใด

ก. สถานะด้านธรรมาภิบาล

ข. สถานด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ค. สถานะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ง. สถานะด้านการพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางสังคม

 

17. โครงการใดต่อไปนี้ไม่ใช่โครงการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค. โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP

ง. โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม

 

18. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร

ก. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ข. สนับสนุนการศึกษา การจัดทำหลักสูตร

ค. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา

ง. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในการเรียนรู้

 

19. การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนมีความสำคัญอย่างไร

ก. ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง

ข. สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม

ค. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน

ง. เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน

 

20. คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด

ก. เป็นคนมีศีลธรรม

ข. มีความละอายต่อบาป

ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี

ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร

 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางก่อนเรียนและหลังเรียน

1. ข                                 11. ก

2. ข                                 12. ง

3. ค                                 13. ง

4. ค                                 14. ง

5. ก                                 15. ง

6. ข                                 16. ง

7. ข                                 17. ค

8. ค                                 18. ก

9. ค                                 19. ง

10. ข                                20. ค

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s